1. ДЕФИНИЦИИ
В настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ долните изрази имат следното значение:
    1.1. „СИКА” означава “СИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 130844180
    1.2. “Купувач” означава лицето, на което заявката е потвърдена писмено от СИКА;
    1.3. “Страни” означава СИКА и Купувача;
    1.4. “Общи условия” (ОУ) означава настоящите условия на продажба.
    1.5. “Стока” или “Стоки” означава продуктите, които Купувачът закупува от СИКА и които са посочени в поръчката (включително част или части от тях);
    1.6. “Поръчка” означава потвърдена писмено от СИКА заявка на Стоки;
    1.7. “Доставка” означава фактическото предаване на Стоките или част от тях от СИКА на Купувача, на спедитор или на превозвач, осъществено въз основа на Поръчка;
    1.8. “Място на доставка” означава складът на СИКА, намиращ се в гр. София, бул. Ботевградско шосе, № 247;
    1.9. “Договор” означава формален или неформален договор за продажба на Стоки между СИКА и Купувача, за който се прилагат настоящите ОУ;
    1.10. “Интелектуална собственост” означава всички патенти, авторски права, регистрирани или нерегистрирани търговски марки, права върху промишлени дизайни, образци, търговски наименования, географски означения, ноу-хау и всички други права на интелектуална собственост от подобен характер (регистрирани или не), съществуващи навсякъде по света за или във връзка със Стоките;
    1.11. “Форс мажор” означава непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възпрепятстващо някоя от страните да изпълни някое или всичките си задължения към другата (включително, но не само, стачка, локаут или друго промишлено действие, земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие).

2. ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ
    2.1. Тези общи условия се прилагат за всички доставки и услуги на СИКА. ОУ се считат за приети от Купувача най-късно към момента на Доставката.
    2.2. Изменения могат да се договорят само в писмена форма.
    2.3. Общи условия, както и всякакви други условия, които Купувачът възнамерява да приложи към потвърждение на заявка, поръчка, оферта или приемане и/или друга писмена, устна или предадена по електронен път комуникация на Купувача, са неприложими при отношения, по които страна е СИКА.
    2.4. Допълнителни уговорки са валидни само след изрично писмено потвърждение от страна на СИКА.

3. ПОРЪЧКИ
    3.1. Всички заявки и споразумения имат правнообвързваща сила за СИКА единствено в случай, че са писмено потвърдени от страна на СИКА и задължават СИКА само в обема, посочен в писменото потвърждение.
    3.2. Всички съдържащи се в каталози, проспекти и рекламни брошури обявени количества, указания за ползване, изображения и т.н. размери, данни относно теглото и качеството представляват ориентири. Техническото консултиране или друга информация относно приложението и ползването на Стоки, давано от служители на СИКА, е необвързващо, тъй като не включва контрол върху изпълнението.
    3.3. Допълнения или изменения на дадена оферта или на Договора не са обвързващи за СИКА, освен ако не са потвърдени писмено.

4. ОПАКОВКИ
    4.1. Опаковките на СИКА са за еднократна употреба.
    4.2. Отпадъците от опаковки се събират, рециклират и оползотворяват в съответствие с условията за колективна система за оползотворяване на отпадъци.
    4.3. Цените на СИКА се формират на база нетно количество на Стоките. Всички посочени в ценовата листа опаковки са с големина по стандарти на “СИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД. СИКА си запазва правото да прави промени в размерите на опаковките по всяко време.

5. ДОСТАВКА
    5.1. Стоките се считат за доставени, когато:
        5.1.1. Купувачът ги получи от Мястото на доставка, или
        5.1.2. е уговорено писмено друго място на доставка и СИКА достави Стоките на това място.
    5.2. В случай на промяна на Мястото на доставка, Купувачът заплаща всички допълнителни разходи, произтичащи от промяната.
    5.3. Допускат се частични доставки. Когато доставката се прави на части, всяка част се счита за отделен договор и всяко забавяне, нарушаване или недоставяне на частична доставка не дава право на Купувача да анулира останалата част от Договора.
    5.4. СИКА има право да прекрати едностранно Договора в случай, че Доставката стане невъзможна или бъде прекомерно затруднена в резултат на форсмажор или по други причини, независещи от СИКА, като например прекъсване на транспортните комуникации, неизвършена доставка от подизпълнител или преустановяване на дадено производство. В тези случаи Купувачът няма право на претенции, произтичащи от забава или прекратяване на договора.
    5.5. Купувачът заплаща или възстановява на СИКА всички допълнителни разходи, в случай че:
        5.5.1. не приеме или откаже да приеме Доставка; или
        5.5.2. не даде инструкции за Доставка, когато Стоките са готови за експедиране; или
        5.5.3. Доставката бъде забавена по негова вина.
    5.6. В случаите по т. 5.5. СИКА има право да задържи по-нататъшните доставки на Стоките или да счита Договора за анулиран от Купувача.
    5.7. Купувачът е длъжен да информира СИКА писмено, ако дадена Доставка не бъде получена до три (3) работни дни от датата, на която е бил информиран, че тя е била експедирана.
    5.8. Освен ако не е уговорено друго, Купувачът е длъжен да осигури достатъчно работна ръка и съоръжения в Мястото на доставка за безопасно и надлежно натоварване и/или разтоварване на Стоките. СИКА не носи отговорност за вреди, произтичащи от неправилно натоварване и/или разтоварване на Стоките.
    5.9. В случай, че СИКА достави неточно количество Стоки, Купувачът няма право на възражение или отказ от Стоките или на част от тях само на това основание.
    5.10. Купувачът няма право да не приеме или да откаже приемане на Доставка на основание липсващи количества според поръчката. Купувачът е длъжен да уведоми СИКА и превозвача за липсите в срок от три (3) работни дни, след като Стоките са били доставени или приети. При условие, че СИКА приеме тези липси, СИКА се задължава да достави в разумен срок липсващата част от необходимите стоки до цялото поръчано количество.
    5.11. В случай, че СИКА достави повече от 105% от договореното в Договора количество, Купувачът се задължава:
        5.11.1. Да уведоми СИКА незабавно с искане за вземане на излишното количество Стоки; или
        5.11.2. Да заплати за излишъка пропорционално на цената, за което да му бъде издадена фактура.
    5.12. Ако СИКА достави количества между 100-105% от Стоките, договорени в Договора, Купувачът е длъжен да заплати съответното количество в повече, за което СИКА издава съответната фактура.

6 СРОК
    6.1. Договорен срок на Доставка е обвързващ за СИКА единствено в случаите, когато е потвърден писмено и изрично за всяка отделна поръчка.
    6.2. Договореният срок на Доставка се счита спазен, когато в рамките на този срок Стоката е предадена за експедиция или е съобщена готовност за експедиция.
    6.3. В случай, че посоченият или договорен срок на Доставка бъде просрочен с повече от 30 дни, Купувачът има право да развали договора, ако след дадения в писмена форма допълнителен срок от най-малко 14 дни, доставката не бъде извършена.

7. ЦЕНИ
    7.1. Всички цени се разбират платими в лева, без включен ДДС, и важат само за конкретната заявка.
    7.2. Доставките се извършват по цени въз основа на валидната ценова листа към деня на поръчката. В случай, че след предаване на офертата или след поръчката настъпи промяна във факторите, формиращи разходите, СИКА запазва правото си да предприеме съответно актуализиране на цените.
    7.3. Цените се разбират франко склад на СИКА, без ДДС, включително опаковки.
    7.4. Актуалната към момента на поръчката ценова листа отменя всички предхождащи я. Като база за всякакви споразумения, определящи специални цени (работни цени, нето-цени и др.), се използват валидните към момента единични цени.
    7.5. Цените, посочени от СИКА за извършване на последващи препродажби, не са обвързващи и имат само препоръчителен характер.

8. ПЛАЩАНИЯ
    8.1. Стоките (и всяка частична доставка) се фактурират при Доставката или когато СИКА уведоми Купувача, че са готови за приемане, според случая.
    8.2. Издадените от СИКА фактури подлежат на плащане в срок до 30 дни от издаването им, ако в писмен вид не е договорено друго.
    8.3. При закъснение в плащането след срока по т. 8.2. се дължат неустойки за всеки просрочен ден в размер на лихва за забава, формирана на база ОЛП+10 пункта.
    8.4. При поръчки, съдържащи отделни позиции, СИКА има право да издава фактура след доставянето на всяка отделна позиция или услуга.
    8.5. За СИКА не съществува задължение за приемане на менителница, запис на заповед или чек като разплащателно средство. Менителници и записи на заповед се приемат само като обезпечение на задължението за плащане.
    8.6. Купувачът няма право да задържа плащания поради искове за обезщетение в гаранционен период или искове за обезщетение поради недостатъци.
    8.7. Не се допуска прихващане на вземания на Купувача, освен ако прихващането е потвърдено писмено от страна на СИКА или вземанията са присъдени по съдебен ред.
    8.8. В случай, че Купувачът е в забава с плащане по отделна доставка и въпреки писмено отправената от СИКА покана за доброволно плащане, Купувачът не извърши плащане повече от 5 дни, всички вземания на СИКА стават незабавно изискуеми. СИКА има право да преустанови доставките.
    8.9. Всяко вземане на СИКА става незабавно изискуемо в случай, че настъпят обстоятелства, поради които събирането на вземането би било възпрепятствано, затруднено или застрашено.
    8.10. Място на изпълнение за всички плащания е оперативният офис на СИКА (при плащане в брой) или банковите му сметки (при плащане по банков път).

9. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА
    9.1. СИКА има право да постави като условие за получаване и предаване на всяка отделна партида стоки издаването на запис на заповед и предаването му на СИКА.
    9.2. При цена на Доставката над 50.000,- лв., Купувачът заплаща авансово 30 % от цялата сума. За останалата част от сумата се прилага условията на следващите разпоредби.
    9.3. Когато цената на Доставката е над 70.000,- лв., незаплатената част от цената се обезпечава със запис на заповед и/или с особен залог, който Купувачът учредява върху свое имущество, вземания или предприятие в полза на СИКА. Особеният залог се вписва в Централния регистър на особените залози. Вместо особен залог Купувачът може да предостави безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на СИКА или друг вид обезпечение, одобрено от СИКА.
    9.4. Залогът/банковата гаранция се погасява след пълното изплащане на всички дължими суми (главница, лихви, разноски) по обезпечената Доставка.
    9.5. СИКА има право да пристъпи към изпълнение върху залога, респ. банковата гаранция при забава на плащане от Купувача повече от 7 дни след изтичане на срока по т.8.2.
    9.6. При поръчка на стоки от група С (стоки със срок на доставка до 20 календарни дни) или група D (стоки само по заявка) от ценовата листа, валидна в деня на Поръчката, Купувачът заплаща задатък в размер на 30% от стойността на Поръчката. Задатъкът обезпечава изпълнението само на задълженията на Купувача и не подлежи на връщане в случай, че Купувачът оттегли Поръчката или откаже да приеме Доставка. При частично оттегляне на Поръчката/отказ да се приеме Доставка, СИКА има право да задържи пропорционална част от задатъка. В случай, че за поръчката е заплатен задатък, независимо от стойността и, не се изисква авансово плащане съгласно т. 9.2.

10. КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ
    10.1. СИКА има право да откаже заявка или да изпълни поръчка, ако платежоспособността на Купувача изглежда или стане незадоволителна.
    10.2. СИКА има право да прави проучвания за дейността и кредитната история на Купувача чрез кредитни агенции и агенции за предотвратяване на измами, преди да изпълни кое да е задължение от настоящите ОУ.

11. РИСК
    11.1. Рискът преминава върху Купувача с експедирането на стоките от склада на СИКА. В случай, че по вина на Купувача последва закъснение на експедирането, рискът се счита преминал върху Купувача от момента на индивидуализирането на стоките или от получаването на съобщението за готовност за експедиция.
    11.2. За СИКА не съществува задължение за експедиране, ако Купувачът е в забава с плащането на предходни доставки.
    11.3. Купувачът се задължава да инспектира Стоките при получаване. Отговорност на СИКА за повреди на Стоките, настъпили по време на транспорт, се допуска само ако СИКА е уведомена от Купувача за такива повреди в срок от три (3) работни дни от получаване на документа за Доставка и всички опаковъчни материали са запазени и предадени за инспекция на СИКА.

12. СОБСТВЕНОСТ
    12.1. Собствеността върху Стоките преминава върху Купувача след пълно заплащане на Стоките, а в случай, че Стоките бъдат използвани (чрез преработване, присъединяване, влагане) в обичайната търговска дейност на Купувача или на трето лице преди пълното им заплащане, счита се, че собствеността върху тях е преминала върху Купувача от датата на Доставката.
    12.2. До преминаване на собствеността върху Купувача или до продажбата или използването на Стоките съгласно т. 12.3., Купувачът е длъжен:
        12.2.1. да поддържа Стоките в състоянието, в което са доставени и да ги съхранява (без заплащане от страна на СИКА) отделно от всички други Стоки или стоки на трети лица по начин, който ги идентифицира като собственост на СИКА;
        12.2.2. да не унищожава, поврежда или заличава идентификационната маркировка, емблема или опаковка върху или свързани със Стоките;
    12.3. Купувачът може да препродаде или използва Стоките преди пълно заплащане на Стоките при следните условия:
        12.3.1. Използване на Стоките в обичайната търговска дейност на Купувача;
        12.3.2. Препродажба на Стоките на несвързано трето лице на стойност не по-малка от стойността, на която Стоките са продадени на Купувача;
    12.4. Купувачът е длъжен да използва приходите от препродажба само и единствено за заплащане на дължимите суми към СИКА.
    12.5. Ако платежоспособността на Купувача изглежда или стане незадоволителна или Купувачът е в забава с плащане повече от 7 дни след изтичане на срока по т.8.2., СИКА има право да вземе неизползваните и непродадените Стоки обратно, а вземането за използваните и препродадените вече стоки по т. 12.3. става незабавно изискуемо.
    12.6. До придобиване на собствеността Купувачът няма право да учредява особени залози върху Стоките в полза на трети лица. В случай, че Купувачът заложи или по друг начин обремени с тежести Стоките, всички дължими към СИКА суми стават изискуеми и платими незабавно.

13. СЪХРАНЕНИЕ
    13.1. СИКА може да съхранява Стоките срещу заплащане, ако е отправено предизвестие за това от поне пет (5) Работни дни.
    13.2. В случай, че Купувачът е бил уведомен съгласно Договора и настоящите ОУ, че Стоките са готови за приемане и не ги приеме в срок от пет (5) работни дни, СИКА има право да начисли разходи за съхранение в размер на 1.50 лв. (един лев и петдесет стотинки) без ДДС на ден на палет от Стоките, според случая. Тези суми ще продължават да се начисляват докато Купувачът вземе Стоките и за тях бъде издадена съответната фактура.
    13.3. В случай, че съхраняването на Стоките продължи повече от един календарен месец, СИКА има право да отправи 7-дневно предизвестие за задължително вземане на Стоките от Купувача. В случай, че Купувачът не вземе Стоките, СИКА има право да се разпореди с тях по своя преценка. В случай на продажба дължимите разходи за съхранение се приспадат от приходите от продажбата.
    13.4. Разпоредбите на т. 13.1.-13.3. се прилагат независимо дали собствеността върху Стоките е преминала върху Купувача.

14. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
    14.1. СИКА гарантира, че Стоките към момента на доставка имат необходимите технически свойства за предназначението си, както са посочени в съответните Лист с техническа информация и Лист за безопасност на продуктите SIKA.
    14.2. Ако Купувачът възнамерява да купи или да купи и препродаде Стоки за неодобрено предназначение, той носи изцяло риска и е задължен да провери пригодността на Стоките за това предназначение.
    14.3. Ако СИКА достави Стоки, произведени по спецификация на Купувача, СИКА не носи отговорност за тяхната пригодност за конкретно приложение или използване.
    14.4. СИКА не носи отговорност за щети в резултат от неспазване от страна на Купувача на технически изисквания, условия за складиране, за безопасност или други приложими инструкции и/или ръководства за Стоките.
    14.5. Възражения за недостатъци се предявяват незабавно в писмена форма, но не по-късно от 1 седмица след получаване на Доставката, съответно при скрити недостатъци – веднага след тяхното установяване. И в двата случая след изтичането на 6 месеца от получаване на стоката гаранционните претенции се погасяват.
    14.6. Едновременно с възраженията за недостатъци или рекламация, трябва да се предоставят мостри на Стоката с оспорено качество и попълнен формуляр за рекламация на СИКА.
    14.7. В случай на своевременна и надлежно извършена рекламация, Купувачът получава стока-заместител до количеството на Стоката с оспорено качество или му се възстановява стойността на рекламираната Стока. Отговорността на СИКА се ограничава до стойността на Стоката и в случаите, когато Купувачът, с оглед предотвратяване на по-големи вреди, е предприел сам отстраняването на недостатъците.
    14.8. Рекламации от краен потребител на продукти SIKA се приемат, ако са налице надлежно подписани от представител на СИКА документи за експедиция към Купувач, от когото крайният потребител е закупил продуктите. По такива рекламации СИКА има право да търси регресна отговорност от Купувача, чрез който продуктите са стигнали до крайния потребител.
    14.9. СИКА носи отговорност само доколкото се докаже наличие на умисъл или груба небрежност. Изключва се обезщетяването на вреди, причинени от грешки при преработка, влагане или ползване на продуктите, от последици от вреди, както и на неимуществени вреди. Това ограничаване на отговорността е в сила и в случаите на консултантска дейност от служители на СИКА, тъй като при нея не се контролира самото изпълнение, при просрочие на Доставка, както и при реализирането на гаранционната отговорност на СИКА.
    14.10. Годността на стоката при серийно прилагане на продуктите SIKA в промишлеността, се гарантира от СИКА само когато гаранцията се поеме изрично и в писмена форма.

15. КОНСУЛТИРАНЕ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
    15.1. Доколкото консултантската дейност относно приложението и ползването на Стоки, извършвана от служители на СИКА, се предоставя безплатно или само срещу възстановяване на направените разноски, дружеството не носи отговорност от никакъв вид за тази дейност, тъй като СИКА не може да контролира самото изпълнение, за което е направена консултацията.
    15.2. При изразено желание от Купувача и съобразно възможностите СИКА предоставя помощни средства като дозиращи съоръжения, шприц-машини и др. подобни на собствени разноски на клиента. С настоящите ОУ СИКА не поема отговорност от никакъв вид по отношение на неправилно дозиране или експлоатиране на уредите, както и при престой.

16. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И ТЯХНОТО ПРЕРАБОТВАНЕ
    16.1. При цветни продукти не могат да се избегнат нюанси и различия в цветовете при различните по структура материали, за което Купувачът се счита уведомен.
    16.2. За преработката или влагането на продуктите SIKA по принцип се използват инструкциите на СИКА или други обвързващи указания за работа. Тъй като многобройни фактори могат да повлияят при използването на продуктите SIKA, приложените указания следва да се разбират само като насочващи инструкции, а Купувачите трябва изрично да съгласуват със СИКА преработката или влагането съобразно избраното предназначение на продукта.
    16.3. Годността за складиране се отнася само до оригинално запечатани опаковки при подходящо за стоката сухо складиране.
    16.4. При влагане и преработка на продуктите СИКА съблюдаването на общите строителни правила и на обичайната строителна практика е задължителен минимум.

17. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
    17.1. СИКА запазва всички Права на интелектуална собственост върху Стоките (включително, без ограничение, опаковките, инструкциите и друга доставена документация) за срока на настоящия Договор и след прекратяването му по каквато и да е причина.
    17.2. Нищо в настоящите ОУ или в Договора не може да се тълкува като предоставяне от СИКА на Купувач на лиценз или права по отношение на Правата на интелектуална собственост.
    17.3. Купувачът няма право да адаптира, допълва или променя Правата на интелектуална собственост, нито да отстранява търговски марки или други форми на идентификация от Стоките (освен отстраняването, което е необходим резултат от производствен процес), нито да поставя други търговски марки на Стоките;
    17.4. Купувачът е длъжен незабавно и подробно да информира за действително, възможно или подозирано нарушаване на Права на интелектуална собственост, което му стане известно.
    17.5. СИКА не носи отговорност за разходи, рекламации, щети, разноски или загуби, направени или претърпени от Купувача в резултат на иск за нарушаване Правата на интелектуална собственост на трети лица, този иск е в резултат от неправомерна модификация, промяна или адаптиране на Стоките от или за Купувача.

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, КОМПЕТЕНТЕН СЪД
    18.1. Отношения, по които СИКА е страна, се подчиняват на разпоредбите на българското законодателство.
    18.2. Всички спорове, породени при и по повод изпълнението на доставки на продукти от СИКА ще се решават от Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
    19.1. Всички предизвестия или съобщения, изисквани по Договора, трябва да бъдат в писмена форма.
    19.2. СИКА има право да възложи, прехвърли или по друг начин да се разпореди с Договора или част от него, на всяко трето лице по своя преценка. Купувачът може да прехвърля Договора, част от него или произтичащи от него вземания само с предварителното писмено съгласие на СИКА.
    19.3. Неприлагане на някое от настоящите ОУ е допустимо само ако е договорено в писмена форма. Отказ от търсене на отговорност на СИКА за конкретно нарушаване на Договора не може да се счита за отказ от търсене на отговорност за друго или следващо нарушаване от страна на Купувача. Пропуск или забава от страна на СИКА в упражняването на права по Договора не се счита за отказ от упражняването на това право в бъдеще или на други права по настоящия Договор.
    19.4. В случай, че отделни разпоредби на тези ОУ изцяло или частично бъдат отменени или бъдат обявени за нищожни, това не засяга действието на останалите разпоредби от ОУ.
    19.5. Тези ОУ влизат в сила от 01.06.2013г. СИКА има право да променя настоящите ОУ при необходимост с писмено предизвестие до Купувача за промяната, отправено в разумен срок.