Безопасност на продуктите

Оптимизирането на потреблението на ресурси и безопасността на продуктите са постоянни елементи в развитието на всички дейности.

REACH

Ние спазваме всички изисквания и задължения за съставките, използвани в нашите продукти. Сика Груп работи по REACH - новото законодателство на ЕС за химичните вещества.

Управление на околната среда

Сика изпълнява нуждите на днешното поколение така, че да не рискува възможността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди.

Верига за доставки

Регионалните дистрибуционни центрове - начин за гарантиране на по-бързи и ефективни доставки на пазара.

Професионална безопасност и здраве

Регулаторните стандарти, управлението, служителите, работа на обекта и анализ на риска, предвиждане на опасностите и решения, обучението и образованието са ключови елементи от програмата за осигуряване и здравеопазване на Сика.

Емисии в атмосферата

Изхвърлянето на CO2 в резултат на използването на първични енергоносители през разглежданата година е в размер на 26 000 тона, което съответства на намаление от 2 800 тона. Емисиите на SO2 са се покачили от 13 на 21 тона.