Успешният ремонт и защита на бетонните конструкции, които са повредени или износени, най-напред изискват професионална оценка чрез подходящо изследване на състоянието. На второ място разработване, изпълнение и надзор на технически правилни принципи и методи за използване на продуктите и системите в съответствие с европейски стандарт EN 1504-9.