Това известие за защита на данните на уебсайта описва как Сика България ЕООД ("Сика България" или "ние" или "нас" или "наш") като юридическо лице, отговорно за използването на вашите лични данни (администратор на данни) обработва личните данни и друга информация на потребителите ("Вие" или "Ваш"), по-специално по смисъла на Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), когато използвате уебсайта https://bgr.sika.com (https://www.sika.bg) ("уебсайт").

1. Категории лични данни, цели на обработката, правно основание и източник

a.    Лични данни, предоставени активно от Вас:

Ако създадете потребителски профил на нашия уебсайт, ще бъдете помолени да предоставите следните лични данни за вас: Име, пощенски адрес, имейл адрес, избрана парола. Сика България обработва такива лични данни с цел предоставяне на нашите услуги към Вас. Предоставянето на такива лични данни е доброволно. Въпреки това, без да предоставяте такива лични данни, няма да можете да създадете потребителски акаунт. Правното основание за обработката на такива лични данни е договорът за използване на уебсайта, сключен с Вас (член 6, параграф 1, буква Б GDPR).

Ако се регистрирате за бюлетина и се съгласите с получаването на бюлетини и обработката на вашия имейл адрес за тази цел, ще бъдете помолени да предоставите вашия имейл адрес. Ние ще използваме вашия имейл адрес за редовно изпращане на бюлетини. Предоставянето на вашия имейл адрес е доброволно. Въпреки това, без да предоставяте имейл адреса си, няма да получавате бюлетини. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за изпращане на бюлетини е съгласие (член 6, параграф 1, буква A GDPR).

b. Друга пасивно събрана информация:

В допълнение към личните данни, които активно предоставяте, уебсайтът може автоматично да събира, обработва и съхранява определена информация на псевдонимна основа от вашия компютър или друго електронно устройство:

  • Информация за устройството и използването – това може да включва (i) информация, специфична за използваното устройство за достъп до уебсайта (включително, но не само, модел, операционна система, IP адрес, език, носител и подобна информация) и (ii) информация за използването на функционалност, функции или известия на устройството, за да ви разпознае и да анализира тенденциите. Правното основание за тази обработка на данни е нашият легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), по-специално наблюдение и поддръжка на функционирането на уебсайта;
  • Анализ на уебсайтове – като например колко често потребителят използва уебсайта, обобщена употреба, данни за ефективността. Ние използваме анализ на уебсайтове, за да можем да разберем по-добре функционалността и използването на нашия уебсайт. Правното основание за тази обработка на данни е нашият легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), по-специално анализ на тенденциите, използването и дейностите във връзка с нашия уебсайт.

Също така използваме бисквитки на уебсайта. За повече информация относно бисквитките, моля, прочетете нашето уведомление за бисквитки, достъпно под Центъра за предпочитания за бисквитки в долната част на страницата на нашия уебсайт .

2. Продажба на лични данни

Сика не продава никакви лични данни.

3. Получатели

a.    Прехвърляне към доставчици на услуги

Сика България ЕООД може да ангажира външни доставчици на услуги, които действат като обработващ данни на Сика България, да предоставят определени услуги на Сика България, като доставчици на услуги на уебсайтове, доставчици на маркетингови услуги или доставчици на услуги за ИТ поддръжка. Когато предоставят такива услуги, външните доставчици на услуги може да имат достъп до и/или да обработват вашите лични данни.

Тези външни доставчици на услуги ще бъдат обект на договорни задължения за прилагане на подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да се защитят личните данни и да се обработват личните данни само според указанията и в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните.

b. Други получатели

Някои от нашите колеги, администриращи Уебсайта и предоставящи ИТ услуги, може да са служители на нашите компании от групата. Когато администрираме уебсайта, нашите колеги може да имат достъп до и/или да обработват вашите лични данни. Съответното прехвърляне на вашите лични данни се основава на нашите законни интереси. Нашите законни интереси са предаването на лични данни в рамките на групата дружества за вътрешни административни цели и за целите на поддръжката. Достъпът е ограничен до колеги на базата необходимо да се знае.

Сика България ЕООД може също така да прехвърли вашите лични данни на правоприлагащи органи, държавни органи, юридически съветници и външни консултанти в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Правното основание за такова обработване е спазването на правно задължение, на което Дружеството е подчинено или са законни интереси, като например упражняване или защита на правни претенции.

Актуализираният списък на обработващите лични данни и трети страни, с които споделяме данни, е достъпен при поискване на компанията на посочените по-долу данни за контакт.

4. Международно предаване на лични данни

Личните данни, които събираме или получаваме за вас, могат да бъдат прехвърляни и обработвани от получатели, които се намират в или извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) в държава, която не е призната от Европейската комисия като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните. Достъпът е ограничен до получатели, които трябва да знаят. Доколкото вашите лични данни се прехвърлят в държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните от гледна точка на правото на ЕС, ние ще базираме съответното предаване на подходящи гаранции, като например стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия. Можете да поискате копие от такива подходящи гаранции, като се свържете с нас, както е посочено в раздел 5."Сигурност" (свържете се с нас) по-долу.

Връзки към профилите в социалните медии

На нашия уебсайт препращаме към Facebook, Instagram и YouTube . Когато активно кликвате върху връзка към такъв профил, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на съответната социална мрежа, чрез която доставчикът получава информация за Вашето посещение. Ако едновременно сте влезли в съответната социална мрежа, доставчикът може да свърже посещението на профила с Вашия потребителски акаунт. В този контекст личните данни могат да бъдат обработвани в САЩ. За повече информация относно обработката на лични данни, моля, вижте политиката за поверителност на съответната социална мрежа. Целта на свързването на нашия уебсайт с профилите в социалните медии е да се увеличи видимостта на нашия уебсайт. Кликването върху връзка в социалните медии се извършва въз основа на Вашето доброволно решение в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Правното основание за всяко прехвърляне на данни в САЩ е и вашето доброволно дадено съгласие съгласно член 49. (1)(а) ОРЗД.

5. Какви права имате и как можете да отстоявате правата си?

Ако сте декларирали съгласието си за каквито и да е дейности по обработка на лични данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време с бъдещ ефект. Такова оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.
Съгласно приложимото право за защита на данните може да имате право да поискате достъп до вашите лични данни, коригиране на вашите лични данни, изтриване на вашите лични данни, ограничаване на обработването на вашите лични данни, преносимост на данните и право на възражение срещу обработването на вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че тези горепосочени права могат да бъдат ограничени съгласно приложимото национално законодателство за защита на данните. За допълнителна информация относно тези права, моля, вижте приложение Вашите права.
Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните. За да упражните правата си, моля, свържете се с нас, както е посочено в раздел (5). По-долу или използвайте конкретния уеб формуляр „Упражняване на вашите права за поверителност“ , достъпен на уебсайта на компанията.

6. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат запазени толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставим заявените услуги. Когато вече не е необходимо да използваме вашите лични данни, за да спазим договорни или законови задължения или данните вече не са необходими за нашите законни интереси и не се прилага друго правно основание за обработка на данните, ние ще го премахнем от нашите системи и записи и/или ще предприемем стъпки за правилното му анонимизиране, така че да не можете повече да бъдете идентифицирани, освен ако не трябва да съхраняваме вашата информация, включително лични данни, за да спазим законовите или регулаторните задължения, на които се подчинява компанията, например законоустановени периоди на съхранение.

7. Свържете се с нас

Ако имате притеснения или въпроси относно тази политика за защита на личните данни на уебсайта, моля, свържете се с нас, както следва:

Сика България ЕООД, 1517 София, бул. Ботевградско шосе 247, [email protected], +359 2 942 45 90.
Данните за контакт на нашето длъжностно лице по защита на данните са както следва:
Сика България ЕООД, 1517 София, бул. Ботевградско шосе 247, [email protected].

Приложение I: Вашите права

(a) Право на достъп: Вие имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да поискате достъп до личните данни. Информацията за достъп включва - inter alia - предоставяне на информация за целите на обработването, съответните категории лични данни и получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити. Това обаче не е абсолютно право и интересите на други лица могат да ограничат правото ви на достъп. Имате право да получите копие от личните данни, които се обработват. Вашите искания обикновено са безплатни. Може да наложим разумна такса въз основа на административни разходи, в случай че искането ви е явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради повтарящия се характер на искането.

(b) Право на коригиране: Имате право да поискате от нас коригиране на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработката, може да имате право да попълните непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

(c) Право на изтриване („право да бъдеш забравен“): При определени обстоятелства може да имате право да поискате от нас изтриване на лични данни, свързани с вас, и ние може да сме задължени да изтрием тези лични данни.

(d) Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства може да имате право да ограничите обработването на личните ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и могат да бъдат обработвани от нас само за определени цели.

(e) Право на преносимост на данните: При определени обстоятелства може да имате право да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да ги предадете на друго лице без възпрепятстване от нас.

(f) Право на възражение: При определени обстоятелства може да имате право да възразите, на основания, свързани с ваша конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни от нас и от нас може да се изисква да престанем да обработваме вашите лични данни.
Освен това, ако личните ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. В този случай вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани от нас за такива цели.

Приложение II: Социални медийни канали

Ние използваме връзки към Facebook, Instagram и YouTube на нашия уебсайт, за да популяризираме нашия бизнес и да рекламираме нашите продукти. 

В зависимост от използвания канал и услуги в социалните медии може да имаме достъп до предоставените от Вас лични данни, като например лична информация, налична във вашия профил в социалните медии. Въпреки това, ние не събираме или съхраняваме такива данни, а използваме само данни в обобщена форма (например брой последователи, брой харесвания, коментари или акции) за статистически и аналитични цели.

1. Мета услуги

Сика използва мета услуги, за които доставчикът е:

Meta Platforms Ireland Limited
4 площад Гранд канал
Пристанището на Гранд канал
Дъблин 2 Ирландия
 

За да научите повече за Meta Privacy Policy, която се отнася за повечето услуги и продукти, предлагани от Meta, включително Facebook и Instagram, моля, посетете:
https://www.facebook.com/privacy/policy
https://privacycenter.instagram.com/policy
 

1.1. Facebook Insights

За администрирането на страницата на Сика Фейсбук Сика е отговорна съвместно с Фейсбук за обработката на лични данни. В този контекст може да използваме функцията „Facebook Insights“ , за да получим анонимни статистически данни за посетителите на нашата забавна страница. Статистиката се извършва с помощта на бисквитки, които се съхраняват от Facebook на устройството на посетителя. Информация за това кои от съвместните администратори изпълняват задълженията по GDPR по отношение на обработката на данни за  страници може да бъде намерена в допълнението на Facebook Page Insight Controller, достъпно под връзката по-долу. Моля, имайте предвид, че добавката се прилага за всеки, който администрира Facebook страница в рамките на Европейското икономическо пространство:

https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Така наречената функция "мета пиксел" е приложима при използване на "Facebook Insights". Мета пикселът позволява на Facebook да присвои посетителите на определени групи за показване на конкретни  реклами и да ги разпознае по този начин. Това гарантира, че на тези потребители се показват само реклами, които са подходящи за  техните интереси.

За повече информация за Meta Pixel и как работи, посетете https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Можете да се откажете от събирането и използването на данни от Facebook pixel, за да показвате конкретни реклами в секцията  Настройки на вашия Facebook акаунт. Информация за тези настройки можете да намерите на https://www.facebook.com/settings?tab=ads (изисква се влизане). 

1.2. Маркетингови дейности

Сика обработва данни на онлайн потребители, като имена, телефонен номер, адрес за доставка с цел получаване на награди след участие в игри в социалните мрежи.

Сика не използва никакви външни услуги на нашата Facebook страница, но разчита само на инструментите, налични във Facebook (като например брой харесвания на конкретна публикация).

Обработване на Вашите данни от Facebook:

Вашите лични настройки във Facebook на https://www.facebook.com/settings предоставят информация за вашата информация и ви позволяват да я коригирате или изпратите. За да възразите срещу обработката на данни от Facebook или да ограничите обработката им, посетете: https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319

1.3. Свържете се с нас

Ние използваме името на Вашия профил във Facebook, когато искате да се свържете с нас чрез нашата страница във Facebook. Можете доброволно да предоставите друга лична информация. Обработката на данни с цел да се свържете с нас и да отговорим на Вашето запитване е съгласието, което сте дали доброволно. Всички лични данни, събрани във връзка с Вашето запитване, ще бъдат изтрити след обработване на Вашето искане, освен ако съхранението е необходимо за документиране на други процеси (напр. последващо сключване на договор).

2. Youtube

Сика използва услугата Youtube, за която доставчик е 

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, За потребители с местожителство в Европейското икономическо пространство или Швейцария

или

  • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043,

LinkedIn използва рекламни бисквитки, които можете да деактивирате, като използвате следния линк:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 

За да научите повече за политиката за поверителност на YouTube, моля, посетете:
https://policies.google.com/privacy


Ние интегрирахме на нашия уебсайт бутон YouTube. При всяко извикване на една от отделните страници на нашия уебсайт, интернет браузърът на потребителя автоматично се подканва да изтегли съответно бутона YouTube. Допълнителна информация за този компонент може да бъде достъпна под https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button . По време на тази техническа процедура YouTube придобива знания за това каква конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от потребителя.