Настоящото Уведомление относно защитата на личните данни в уебсайта описва как Сика България ЕООД в качеството си на администратор обработва личните данни и друга информация на потребителите в частност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗЛД (GDPR)“), когато ползвате уебсайта https://bgr.sika.com (https://www.sika.bg) („Уебсайт").

1. Категории лични данни, цели на обработването, правно основание и последствия:

a.    Пасивно събирани данни:

Уебсайтът може автоматично да събира, обработва и съхранява определена информация от Вас на базата на псевдоним:

-Информация относно устройствата и употребата - това може да включва (i) конкретна информация за използваното за достъп до Уебсайта устройство (включително, но не само, модел, операционна система, IP адрес, език, носител и подобна информация) и (ii) информация относно употребата на елементи, функции или известия на устройството, които се ползват да Ви разпознаят и за анализ на тенденциите;

-Уебсайт анализ - напр. колко често потребителят ползва Уебсайта, обобщени данни за ползването, данни за работата. Използваме Уебсайт анализ, за да разберем по-добре функционалността и употребата на Уебсайта ни.


За тази цел като правно основание служат легитимните интереси (чл. 6 (1) буква f ОРЗЛД (GDPR)), които могат да бъдат следните: наблюдение и поддръжка работата на Уебсайта и анализ на тенденциите, употреба и дейности във връзка с нашия Уебсайт.

2. Получатели

a.    Прехвърляне на доставчици на услуги

Сика България ЕООД може да наеме външни доставчици на услуги, които да изпълняват ролята на обработващо данните лице от името на Сика България ЕООД, да предоставят определени услуги на Сика България ЕООД, като например доставчици на услуги във връзка с уебсайта, маркетингови услуги или ИТ поддръжка. Докато предоставят такива услуги, външните доставчици на услуги може да имат достъп и/или може да обработват Вашите лични данни.

Такива външни доставчици на услуги са обвързани с договорни задължения за предприемане на съответните технически и организационни мерки за контрол на личните данни, както и да обработват личните данни само съгласно инструкциите.

b. Други получатели

Някои от нашите колеги, които управляват Уебсайта или предоставят ИТ услуги могат да бъдат служители на дружествата в групата. Докато управляват Уебсайта, колегите ни може да имат достъп и/или може да обработват Вашите лични данни. Съответно произтичащото прехвърляне на Вашите лични данни се основава на нашите легитимни интереси. Нашите легитимни интереси са прехвърлянето на лични данни в рамките на групата от дружества за целите на вътрешната администрация и поддръжката. Достъпът е ограничен до колегите ни, които трябва да знаят тази информация.Сика България ЕООД може също така да прехвърли личните Ви данни до органите на реда, органите на властта, правни съветници и външни консултанти в съответствие с действащия Закон за защита на личните данни. Правното основание за такава обработка е спазването на законовите задължения на Сика България ЕООД или легитимните интереси, като напр. упражняването или защитаването на юридически искове.Актуализираният списък на обработващите данни лица и трети страни, с които споделяме данни, може да бъде получени при поискване от Сика България ЕООД и на посочените по-долу данни за връзка.

c. Международни трансфери на лични данни

Личните данни, които събираме или получаваме за Вас, могат да бъдат трансферирани или обработвани от получатели, които се намират извън Европейското Икономическо Пространство („ЕИП“) и които не предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. Страните, за които е установено, че предоставят адекватно ниво на защита на данните от правната гледна точка на ЕС са Андора, Аржентина, Канада, Швейцария, Фарьорските острови, Гърнзи, Държавата Израел, о-в Ман, Джърси, Нова Зеландия и Източна република Уругвай. Получателите в САЩ може отчасти да са сертифицирани по Щита за личните данни между ЕС и САЩ и в резултат на това да се счита, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни от правната гледна точка на ЕС. Доколкото Вашите лични данни се прехвърлят в държави, които не предоставят адекватно ниво на защита на данните от правната гледна точка на ЕС, ще основаваме такива прехвърляния на съответните механизми за контрол, като например стандартните клаузи за защита на данните на Европейската Комисия. Можете да изискате копие на тези подходящи контролни механизми, като се свържете с нас чрез посочените в Раздел 5 (Контакти) по-долу канали. Достъпът е ограничен до получатели, които трябва да знаят тази информация.

3. Какви права имате и как можете да ги упражните? 

Ако сте дали съгласието си за каквито и да било дейности по обработването на лични данни, можете да го оттеглите по всяко време с валидност за бъдещето. Такова оттегляне няма да се отрази на законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни може да имате правото:
да изискате достъп до личните си данни, да изискате корекция на личните си данни, да изискате отстраняване на личните си данни, да изискате ограничаване обработването на личните си данни, да изискате преносимост на данните и да предявите възражение срещу обработването на личните Ви данни. Моля, отбележете, че горепосочените права могат да бъдат ограничени по смисъла на приложимото национално законодателство във връзка със защитата на личните данни. Повече информация относно тези си права можете да откриете в Приложение „Вашите права“.  Също така имате право да подадете оплакване до компетентния надзорен орган по защита на личните данни в страната Ви. За да упражните правата си, можете да се свържете с нас по посочените в Раздел (5.) по-долу начини или да ползвате специалния онлайн формуляр Упражнете правата си на уебсайта на Сика България ЕООД.

4. Колко време съхраняваме личните Ви данни? 

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани колкото е необходимо за предоставяне на изисканата от Вас услуга. Когато Сика България ЕООД вече няма нужда да използва Вашите лични данни, за да изпълни договорните си или законови задължения, ние ще ги отстраним от системите и регистрите си и/или ще предприемем стъпки за коректната им анонимизация, тъй че вече да не можете да бъдете идентифицирани по нея, с изключение на случаите, в които се налага да запазим информацията за Вас, в т.ч. личните Ви данни, с цел изпълнение на законови или нормативни задължения, които са в сила за Сика България ЕООД, напр. нормативно уредени периоди за съхранение.

5. Контакти 

Ако имате запитвания във връзка с Уведомлението за обработване на данните от уебсайта, молим да се свържете с нас по следните начини:

Адрес: София 1517, бул. “Ботевградско шосе“ № 247
Телефон: +359 2 942 4590
Имейл адрес: [email protected]

Приложение „Вашите права“

(a) Право на достъп: Можете да имате правото да получите от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и, ако това е така, да поискате достъп до тях. Между другото тази информация за достъп включва целите на обработването, категориите лични данни, които ще се ползват, както и получателите или категориите получатели, с които са били споделени или ще бъдат споделяни личните данни. Въпреки това тук не става дума за абсолютно право и интересите на други лица могат да ограничат правото Ви на достъп. Може да имате право да получите копие от личните си данни, които са в процес на обработване. За всички допълнителни изискани от Вас копия можем да изискаме да ни бъде платена разумна такса с оглед на административните разходи.

(b) Право на корекция: Може да имате право да получите от нас корекция на неправилни Ваши лични данни. В зависимост от целите на обработването може да имате правото да изискате допълването на непълни данни, в т.ч. като предоставите известие за допълване.

(c) Право на изтриване („правото да бъдете забравени“): При определени обстоятелства може да имате право да изискате от нас изтриването на лични данни във връзка с Вас и ние може да сме задължение да заличим тези лични данни.

(d) Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства може да имате право да изискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни. В такъв случай съответните данни ще бъдат маркирани и ние ще можем да ги обработваме само за определени цели.

(e) Право на преносимост на данните: При определени обстоятелства може да имате правото да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко разпространен и машинно четим формат и можете да имате правото да прехвърлите тези данни на друго звено без ограничение от наша страна.

(f) Право на предявяване на възражение: При определени обстоятелства може да имате право на възражение въз основа на конкретната си ситуация или в случай на обработване на лични данни за целите на директния маркетинг срещу обработването на личните Ви данни от наша страна и може да бъде изискано от нас повече да не обработваме Ваши данни.Освен това, ако Вашите данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате правото по всяко време да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за такъв вид маркетинг, което включва изготвянето на профил, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг. В такъв случай Вашите лични данни вече няма да бъдат обработвани за такива цели от нас.