Sikament®-9 FFN W

СИЛНО ВОДОНАМАЛЯВАЩА ДОБАВКА / СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР

Sikament®-9 FFN W е силноводонамаляваща / суперпластифицираща добавка за бетон и разтвор, който играе основна роля за постигането на висока ранна и крайна якост и отлична обработваемост на бетона.

Sikament®-9 FFN W осигурява постигането на следните качества на бетона Като суперпластификатор:
  • Подобрена обработваемост без нужда от допълнително количество вода или риск от сегрегация на бетона
  • Подобрена плътност и повърхност на бетона
  • Подобрената обработваемост с редуциране на необходимостта от вибриране на бетона и съответно намалени разходи за работна ръка
Като силно водоредуцираща добавка:
  • Много висока водна редукция
  • В зависимост от дозировката на добавката и състава на бетона се получава повишаване на ранните и крайните якости спрямо бетон без добавка
  • Повишават се мразоустойчивостта и водоплътността на бетона, благодарение на редуцираното водно съдържание и намалената пропускливост на бетона
  • Намалява се скоростта на карбонатизация на бетона
  • Редуцира се съсъхването и пълзенето
  • Предлага икономични решения, чрез повишаване на началната и крайната якост
Sikament®-9 FFN W не съдържа хлориди или други съставки предизвикващи корозия на арматурата. Ето защо продукта е подходящ за производството на стоманобетон и предварително напрегнати елементи.